Somatisaatiohäiriö on osa neuroottistasoisia häiriöitä eli lieväasteisiksi luettavia ahdistuneisuuden häiriötiloja. Yleisesti on muistettava, että terve ahdistuneisuus on normaalina pidettävä persoonallisuuden piirre. Joskus ahdistuneisuus voi kuitenkin vaikeassa elämäntilanteessa tai taitekohdassa korostua ihmisen toimintoja haittaavalla tavalla, jolloin se voi kanavoitua ylenmääräisenä huolestuneisuutena ja erilaisina ruumiillisesti koettuina oireina, joille ei löydy ruumiilliseen sairauteen liittyviä löydöksiä.

Ruumiilliset oireet ilman selkeitä löydöksiä ovat hyvin tavallisia nuorilla aikuisilla. Yhteiskuntamme käytösmallit ovat osaltaan myötävaikuttaneet tilanteen kehittymiseen siihen suuntaan, että apua on pyritty hakemaan terveyskeskuksista elimellisen lääketieteen keinoin. On arvioitu joka viidennen terveyskeskuksen puoleen kääntyvän ihmisen kärsivän ainakin jossain määrin somatisaatio-oireista.

Pitkäaikainen luottamuksellinen potilas-lääkärisuhde on potilaan hoidon kannalta ensiarvoisen tärkeä ja häiriön ainoita hoitokeinoja. Oireisto on niin yleinen, että pelkästään hoitolinjojen valinnan kautta sillä on merkitystä kansantaloudenkin kannalta.

Keskustelu

13_s

TriDoc
3. marraskuuta

Hoitonetin lääkärit päättivät nostaa somatisaatiohäiriön eli suomeksi "luulotaudin" omaksi yhteisökseen. Mediuutiset kertoi tämän päivän (03.11.2008) verkkoartikkelissaan, kuinka LL Mika Hakalan väitöstutkimuksen perusteella "luulotauti" on todennettavissa aivojen kuvantamistutkimuksissa aineenvaihdunnan häiriöinä erityisesti aivojen tyvitumakkeissa. Myös muissa mielenterveyden häiriöissä on voitu todentaa aineenvaihdunnallisia muutoksia aivojen eri osissa. Keskiverto somatisaatiopotilaat ovat terveyspalveluiden suurkuluttajia, mutta eivät silti koe saavansa oireisiinsa riittävästi selvitystä. Sairaudesta kärsivälle olisi olennaisen tärkeää muodostaa toimiva ja pitkäaikainen luottamuksellinen suhde lääkäriin, joka tuntee potilaan ja voi toimia tämän parhaaksi pystyen selvittämään mieltä askarruttavia asioita ja samalla luomaan lisää luottamusta, jonka avulla potilaalla olisi mahdolllisuus oppia suhtautumaan oireisiinsa toisella tavalla. Somatisaatioyhteisöön voivat liittyä kaikki, jotka kokevat olevansa tilanteessa, jossa eivät koe toistuvasti saaneensa oireisiinsa riittävästi selvyyttä tai apua.

Aiheen terveysarvot

7_m

Leposyke

Sydämen työvaiheen aiheuttama valtimonsisäisen verenpaineen kohoaminen voidaan mitata eri puolilta kehoa kulkevista valtimohaaroista tunnustelemalla niitä sormin. Tällöin aistitaan suonensisäisen v...
6_m

Mieliala

Ihmisen mieliala kuvastaa hänen senhetkisiä tunnetilojaan. Normaaliin mielialan vaihteluun kuuluvat iloisuus, hilpeys, aurinkoisuus, tyytyväisyys yhtä yleisesti kuin apeus, alakuloisuus, masentunei...

Aiheen kysymykset